Select Page

วันนี้ (8 มกราคม 2562) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรยากจนและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริม และสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน  ศอ.บต. ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กล่าวว่า สำหรับโครงการการซ่อมแซมบ้านแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมแลมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีนโยบายในการให้บูรณาการร่วมกับ ศอ.บต.  กอ.รมน.ภาค 4 สน. จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนซ่อมแซมบ้าน แก่ผู้ยากไร้ ยากจนในพื้นที่ ปีนี้ได้มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน 2,500 หลัง หลังละ 20,000 บาท เป็นการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานแบบประชารัฐ ซึ่งขับเคลื่อนโดยสภาสันติสุขตำบล เพื่อให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเดือดร้อนได้รับการซ่อมแซมบ้าน มีที่อาศัยที่มั่นคง เพื่อให้เกิดความสุขของประชาชนในพื้นที่  ในส่วนของนโยบายกรมได้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการอยู่แล้ว นอกจากซ่อมแซมบ้านแล้ว ยังมีในเรื่องสวัสดิการด้านอื่นที่จะทำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นดูแลความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริม และสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน  ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านจำนวน 2,500 หลัง โดยได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมหลังละไม่เกิน 20,000 บาท โดยไม่มีค่าแรง ซึ่ง ศอ.บต. ได้รับการประสานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการในการขับเคลื่อน ซึ่งการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฎรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ สภาสันติสุขตำบล ในส่วนของ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการมาดำเนินการเรื่องการพัฒนาแบบไร้รอยต่อ มาเติมเต็มอุดช่องว่างให้กับการขับเคลื่อนโครงการ โดยการประชุมในวันนี้เป็นการหารือกันเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนโดยบูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งมุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงมีความปลอดภัยและให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป