Select Page

    วันนี้ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยนางสาวนฤมล นุตยะสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

    และในช่วงเช้าวันนี้จังหวัดยะลาได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 50 รูป ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  โดยนายสมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง

    จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม  รวมถึงบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการจัดบูธต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชน อาทิ การบริจาคโลหิตของสภากาชาติของจังหวัดยะลา การให้บริการตรวจสุขภาพโดยศูนย์แพทย์ทหารบก การให้บริการด้านทันตกรรม การให้บริการนวดแผนไทย การให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านวินัยจราจร ฯลฯ เป็นต้น

    อย่างไรก็ตามกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในครั้งนี้จังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านได้เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในการดำเนินชีวิต ให้ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์