Select Page

    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ต.จตุพร กลัมพสุต รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอิสระ  ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางอามีนา ไชยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากชมรมปอเนาะเข้าร่วมประชุม

    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อมูลในเชิงลึกด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

    สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา รวมถึงได้แต่งตั้งคณะจัดทำข้อเสนอนโยบายและกลไกการนำแผนสู่การปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงในประเด็น การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำข้อเสนอนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป