Select Page

    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ปัจจุบันขับเคลื่อนการทำงานโดย “พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร” ถือเป็น ‘นายหัวเรือใหญ่’ ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. มีแนวนโยบาย “แน่วแน่” ในการเชื่อมต่อหน่วยงานราชการทุกหน่วย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทุกองค์กร และประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ให้รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อปิดช่องโหว่ที่จะสกัดกั้นการพัฒนาในทุกเรื่อง ภายใต้นโยบาย ‘การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้’

    การดูแลผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายเรื่องที่รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. “ตั้งใจ” ขับเคลื่อนสนองรับนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับผู้นำศาสนา และสถาบันปอเนาะผู้สูงอายุ เนื่องจาก สถาบันปอเนาะ เป็นสถาบันการศึกษาที่คนวัยเกษียณ เลือกเข้าศึกษาและพักอาศัย เพื่อเรียนรู้ อ่านอัลกุรอาน ฟังบรรยายธรรม และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เพื่อเตรียม ‘หัวใจ’ สู่โลกหน้า

    ซึ่งก่อนหน้านี้ ศอ.บต. ได้วางแนวทางส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถาบันปอเนาะ 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามคำสั่งการ ‘ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในสถาบันปอเนาะ’ ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อนำร่องการเสริมสร้างอาชีพในสถาบันปอเนาะ โดย ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักระยะสั้น เลี้ยงปลาดุก ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ขยายพันธ์มะนาว และพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างกิจกรรมหลังการเรียน และให้มีวัตถุดิบในการทำกับข้าวรายวันกับผักปลอดสารพิษของนักเรียนผู้สูงอายุเอง และขณะนี้สถาบันปอเนาะทั้ง 10 แห่ง ถือเป็นต้นแบบในการจัดทำปอเนาะผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

    ล่าสุด นายหัวฯ ศอ.บต. เรียกทุกฝ่ายหารือขยายการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปอเนาะ 3 จังหวัด กว่า 400 แห่ง  โดยเฉพาะอุสตาซ (ผู้บริหาร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  นักวิชาการในพื้นที่ มาพบปะ พูดคุย โดยมีจุดหมายดูแลสถาบันปอเนาะผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม ในด้านการเรียนการสอน ด้านสุขอนามัย ด้านอาชีพและกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562

    “มีช่องโหว่ ให้ช่วยกันปิด ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ให้ร่วมมือร่วมแรงกันส่งเสริม” พลเรือตรีสมเกียรติ เผยตอนหนึ่งของการหารือ และกล่าวถึงจำนวนประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ว่า มีมากกว่า 2 แสนคน ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพ และด้านสุขภาพกว่า 20,000 คน เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพาลูกหลานมากนัก  และว่า สถาบันปอเนาะ จะเป็นแหล่งรวมตัวของผู้สูงอายุที่ดีที่สุด เพื่อศึกษาด้านศาสนาและฝึกอาชีพ ให้มีรายได้ดูแลตนเอง