Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศผลการประกวด การติดตั้งตราสัญลักษณ์และการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

     วานนี้ (วันที่ 10 ธันวาคม 2557) จากการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประกวดการติดตั้งตราสัญลักษณ์และการประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีรางวัลการประกวด สำหรับหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม มูลนิธิและองค์กรที่มีลักษณะเดียวกัน ได้รับคะแนนโหวตจากบุคคลทั่วไปและคณะกรรมการตัดสินเป็นรายจังหวัด รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับกติกาการประกวด กำหนดให้แสดงถึงความหมายและระบุข้อความ “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557” แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณและบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย ความภาคภูมิใจที่ชาวไทยทรงมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาชาญยิ่ง ตลอดจนเอกลักษณ์ของชาติอย่างถูกต้อง และแสดงให้เห็นถึงเกียรติคุณของชาติไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาล โดยมีเกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 80 ของผลคะแนนการตัดสิน ความสวยงาม ความละเอียด คิดเป็นสัดส่วน 20 คะแนน การสร้างชิ้นงานสื่อถึงแนวคิดที่กำหนดไว้ คิดเป็น 20 คะแนน การใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างชิ้นงาน คิดเป็น 20 คะแนน รายละเอียด ความประณีต รูปทรง สัดส่วน ของชิ้นงาน คิดเป็น 20 คะแนน ส่วนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 20 ของผลคะแนนการตัดสิน คิดจากจำนวนการลงคะแนนโหวตจากบุคคลทั่วไป กรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านของแต่ละจังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล)

               สำหรับผลการประกวด แบ่งเป็น

จังหวัดยะลา

               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดยะลา

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

               รางวัลชมเชย ได้แก่ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดยะลา และ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

               การโหวต ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนราธิวาส

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

               รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

               การโหวต ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร

จังหวัดปัตตานี

               รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 30

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

               รางวัลชมเชย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา และ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

               นอกจากนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดชยแดนภาคใต้ได้มีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่ การสืบสานโครงการตามพระราชดำริและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำความดีถวายพ่อหลวง การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

{gallery}joomlart/PR/571210_02{/gallery}