Select Page

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) เวลา 08.30 น. ทีมงานจากกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการประชุมวางแผนหารือในช่วงเช้า ก่อนจะแบ่งภารกิจงานเพื่อลงพื้นที่ในการเปิดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งวันนี้มีเป้าหมาย จำนวน 4 ตำบลประกอบด้วย ตำบลเกตรี ตำบลคลองขุด ตำบลควนโพธิ์ และตำบลควนขัน ทุกตำบลอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งการเปิดเวทีในครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเสนอความเห็นสิ่งที่ต้องการในชุมชน โดยมี ศอ.บต. เป็นผู้มอบแนวทางการดำเนินดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น อาทิ ขอให้ยึดความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก กำหนดโซนการพัฒนา โครงการที่ดำเนินการต้องสร้างรายได้แก่ประชาชน ขอให้ส่งเสริมการตลาด นำการผลิต ทั้งภายใน และนอกประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างดีใจที่รัฐบาลเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ และได้เลือกจังหวัดสตูล ให้เป็นจังหวัดที่มอบโครงการลงมาพัฒนาชุมชน เพราะที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวห่างหายจากพื้นที่ไปหลายปี จนถึงวันนี้เริ่มมีอีกครั้ง รู้สึกดีใจ และต่างชื่นชมรัฐบาลว่า แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

ด้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่ ได้ขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเปลี่ยนแปลง พลิกฟื้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มากกว่า 36 ตำบล ของจังหวัดสตูลอย่างแน่นอน

ด้านผู้แทน ศอ.บต. ได้ขอบคุณประชาชนที่ได้เชื่อมั่นรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ถือเป็นเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและรู้ปัญหาของประชาชนมากที่สุด หลังจากนี้ไปบัณฑิตอาสาฯ ต้องเป็นแม่งานหลักในการทำโครงการฯให้สำเร็จ พร้อมเสนอไปยังอำเภอให้อนุมัติโครงการและนำมาสร้างอาชีพแก่ชุมชนต่อไป

 45 total views,  2 views today