Select Page

วันนี้ (3 เมษายน 2567) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัชดายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการจัดประชุมผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อติดตามงานพัฒนาและมอบนโยบายการดำเนินงาน จากเลขาธิการ ศอ.บต. พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ เป็นประธานในการประชุม และมีรองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. เข้าร่วมประชุม

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เร่งให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการให้เสร็จโดยเร็ว อาทิ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เป็นต้น พร้อมกล่าวถึงการทำงานว่า การทำงานภายใต้หน่วยงานที่มีชื่อว่า ศอ.บต. จำต้องทำงานให้มีความกระฉับกระเฉง รวดเร็ว เร่งด่วน ว่องไว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาในแต่ละโครงการ และมีการนำเสนอโครงการที่กำลังเตรียมดำเนินการในปีงบประมาณนี้อีกด้วย

 56 total views,  1 views today