Select Page
ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจฮาลาล รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

 95 total views,  3 views today