Select Page

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2566) นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบหน่วยงาน เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัด อำเภอ และ ศอ.บต. มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย การช่วยเหลือเยียวยา การประสานส่งต่อภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. จังหวัด/อำเภอ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 218 คน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น รุ่น ณ โรงแรม ชี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานีรุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2567 จำนวน 74 คนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 74 คน รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21- 23 พฤษภาคม 2567 จำนวน 70 คน โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นปลัดอำเภอ รับผิดชอบงานเยียวยา เจ้าหน้าที่เยียวยาจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อาทิ รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก อาจารย์ณัฐวดี ณ มโนรม เป็นต้น

นางสาวเยาวภา อินชะนะ กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะคลี่คลายลง แต่ความรู้สึกและผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อมีชีวิตทางสังคมที่สมดุลยังต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากที่สุด กลุ่มเป้าหมายและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบต้องมีระบบการบริหารจัดการช่วยเหลือเยียวยาแบบครบวงจร มีหน่วยงานที่สามารถกำกับติดตามให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรทางสังคมอย่างเหมาะสม ทันเหตุการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบและสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน คนวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุควรต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน อันเป็นผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวม การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เก็บเกี่ยวความรู้ จากการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด ขอขอบคุณทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะวิกฤติ(Crisis Intervention) การวางแผนเยียวยาเฉพาะราย (IDP-Individual Development Plan)และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้ในครั้งนี้

 123 total views,  1 views today