Select Page
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสุทธิดา ศาสน์ประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) กลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การเยียวยาผู้ได้รับผล
 
กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในกิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ภายในกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 124 ราย เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบข้อกฏหมาย ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่

 96 total views,  1 views today