Select Page
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างประสิทธิภาพวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภายใน ศอ.บต. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ศอ.บต. ให้ได้นำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำนึงถึงมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นางสาวเกษร บุญถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
 
นางสาวเกษร บุญถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ประเทศไทยต้องปลอดจากการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และตามข้อกำหนดจริยธรรม ศอ.บต. พ.ศ. 2564 มีกำหนดและบังคับใช้ให้บุคลากรหน่วยงานรัฐให้ความสำคัญถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน กิจกรรมในวันนี้จึงมุ่งให้ข้าราชการภายใน ศอ.บต. มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้มแข็ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต รอบรู้ด้านหลักการ หลักเกณฑ์ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ตนเอง หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความสุจริตเพื่อประชาชน
 
สำหรับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างประสิทธิภาพวัฒนธรรมองค์กรสุจริต มีนายกมล วิทยาประภากร ผู้อำนวยการสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองยะลา เป็นวิทยากรภาครัฐในการบรรยาย หัวข้อ การไม่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติของศาลปกครอง อีกทั้งยังมีการอบรมผ่านระบบซูม ในหัวข้อ การเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กรสุจริต และหลักการนำองค์กรให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี จากวิทยากรภาคเอกชน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต.

 84 total views,  1 views today