Select Page
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และที่ประชุม กพต. เห็นชอบหลักการอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือด้านอื่น แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” ตามข้อเสนอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการประชุม กพต. เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา
 
สืบเนื่องจากการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สิ้นสุดลง ในปีงบประมาณ 2567 แต่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ จำนวน 19 โรง ยังมีความจำเป็นต้องการขอรับการสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุและครุภัณฑ์ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ยังไม่สามารถจัดสรร ทุนการศึกษา (ทุนวรเกษตรเมธี) ให้กับนักเรียนในโครงการ ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน โครงการตามแนวทางพระราชดำริฯได้
 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอ กพต. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในการอุดหนุนทางการเงินและให้ความ ช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริ และพิจารณาเห็นชอบอุดหนุนโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี“ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” สนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนวรเกษตรเมธี” ให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
 
อย่างไรก็ตามการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ เพื่อสร้างนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาจนจบระดับอุดมศึกษา และเข้ารับราชการด้านเกษตรกรรม กลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดในระดับ ตําบล อําเภอและจังหวัด ในส่วนการอุดหนุนทางการเงินและให้ความ ช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 65 total views,  2 views today