Select Page

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมประชุมหารือการพัฒนาจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของเลขาธิการ ศอ.บต.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล มีจุดผ่านแดนถาวร ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยทางน้ำ ตั้งอยู่ที่ท่าเรือตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล และทางบก คือ ด่านวังประจัน ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน มีจุดบริการผ่านแดนชั่วคราวที่เกาะหลีเป๊ะอีก 1 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สอดรับกับลักษณะภูมิประเทศที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบก 56 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ติดต่อกับรัฐเบอร์ลิส ทางทะเลติดต่อกับรัฐเคดา ประเทศมาเลเซีย แต่ปัจจุบันด่านชายแดนทั้ง 2 จุด ประสบปัญหาโดยท่าเรือตำมะลัง มีร่องน้ำตื้นเขินเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ ส่วนด่านชายแดนวังประจัน มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2529 จึงเห็นควรพัฒนาด่านดังกล่าวให้ทันสมัย ที่ประชุมจึงเสนอให้ ศอ.บต. นำเข้าวาระการพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในเรื่องนี้ต่อไป

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การทำงานในพื้นที่ จชต. นั้น ศอ.บต.ต้องร่วมมือกับจังหวัด เพื่อทำงานให้เป็นทีมเดียวกัน กำหนดทิศทางร่วมกัน สำหรับจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีทรัพยากรทั้งทางบกและทางน้ำที่พร้อม มีทิศทางการพัฒนาเชิงท่องเที่ยว การเกษตร การค้าภายในและอื่นๆ เป็นอย่างดี ศอ.บต. มีหน้าที่ร่วมสร้างมูลค่าในทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีคุณค่า สร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามพร้อมสนับสนุนแนวทางการทำงานของจังหวัด โดยทุกข้อเสนอที่ได้นำเสนอในที่ประชุมพร้อมส่งเสริมตามข้อเสนอดังกล่าว เพราะเชื่อว่า จังหวัดได้ดำเนินการศึกษามาอย่างดีแล้ว จึงพร้อมรับโจทย์เพื่อผลักดันการพัฒนาในทุกมิติ โดยจะรับเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กพต. ซึ่งมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในห้วงสัปดาห์หน้าด้วย

 96 total views,  2 views today