Select Page

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคภาคใต้ (ศอ.บต .) พร้อมด้วยนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธคาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี 2566 โดยรวมอยู่ที่ระดับ 54.99 ปรับเพิ่มเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 54.33 จากการปรับเพิ่มของความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจมาอยู่ที่ระดับ 55.46 จาก 55.10 และด้านสังคมมาอยู่ที่ ระดับ 51.55 จาก 51.37 ขณะที่ด้านความมั่นคงปรับลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 57.96 จาก 58.01 สาเหตุคาดว่ามาจากประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตร เนื่องจากเป็นฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลไม้ภาคใต้ ประกอบกับความชัดเจนทางการเมือง ที่มีนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาภาระค่าครองชีพ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้น

หากพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า ประชาชนในจังหวัดสตูลมีความเชื่อมั่นสูงสุด อยู่ที่ระดับ 60.55 เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงอยู่ในระดับสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับใกล้เดียงกับจังหวัดอื่น ๆ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสงขลา (ระดับ 56.18) นราธิวาส (ระดับ 53.94) ปัตตานี (ระดับ 53.63) และจังหวัดยะลา (ระดับ 53.32) ตามลำดับ

สำหรับผลการสำรวจปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า เป็นปัญหาภาระค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอ และปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐให้ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน สำหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงจากภาดรัฐ ประชาชนเกินครึ่งมีความเห็นว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมีนัยสำคัญ (ร้อยละ 55.6) ลดแต่ไม่มีนัยสำคัญ (ร้อยละ 31.0) และไม่ช่วยลดเลย (ร้อยละ 13.4) ตามลำดับ

ในการนี้ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธคาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์สำหรับการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลายโครงการและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สนค. ยังได้มีการจัดทำเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนภาดใต้เป็นประจำทุกไตรมาส และ ดัชนีราคาผู้บริโภดของภาดใต้ สำหรับใช้วัดค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อในแต่ละภูมิภาค โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีส่วนร่วมทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปรับตัวดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ด้าน นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมว่า ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับคนที่ตกงานทั้งคนในพื้นที่และคนที่เดินทางกลับถิ่นฐานรวมทั้ง ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับปัญหาสินค้าเกษตร เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ร้านอาหารหรือกิจการโรงแรม/ที่พักต่างๆ มีผู้ใช้บริการจำนวนไม่มาก ส่งผลให้ความต้องการผลผลิตสินค้าเกษตรยังไม่มากพอที่จะทำให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นในระดับที่คาดหวังได้ ศอ.บต. ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันหาตลาดรองรับสินค้าเหล่านี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกด้วย

 101 total views,  2 views today