Select Page

วันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีฯ ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งจนครบเกษียณอายุราชการเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ นับเป็นความภาคภูมิใจและแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อไปที่จะเข้ามาสานต่อภารกิจสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนี้ผู้เกษียณอายุราชการจะถ่ายทอดสิ่งที่ล้ำค่าที่ได้รับจากการทำงานและประสบการณ์ที่ทุกคนสั่งสมมาตลอดชีวิตขณะรับราชการบอกเล่าความภาคภูมิใจออกไปสู่ภายนอกต่อไป

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการฯ โดยเน้นว่า..ให้ทุกนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดินต้องทำให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนนี้ ขอให้พิจารณาสิ่งที่ทำได้ทันทีก่อนทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การลดค่าครองชีพ การเพิ่มรายได้เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ฟื้นตัวและกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันและยาเสพติด อีกทั้งในระยะกลางและระยะยาวนั้น ให้วางรากฐาน และโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้กับประเทศ การทลายข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ปิดกั้น การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของทั่วโลกในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ขอให้ทุกส่วนดำเนินนโยบายอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้า ประชาชนทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมขอเป็นแรงใจให้หัวหน้าส่วนราชการฯ ทุกคนทำภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบผ้าปะลางิงแก่นายกรัฐมนตรีด้วย

 190 total views,  1 views today