Select Page

วันนี้ (25 กันยายน 2566) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับ คณะองค์กร Wanita UMNO Bahagian Setiawangsa Kuala Lumper ประเทศมาเลเซีย นำโดย Ms.Seriwani Bt Sabtu UMNO Women Chief ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนา โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การเดินทางของคณะฯในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่มีกันมาอย่างนานของทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างดีและนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศด้วย ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานการพัฒนาบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้เข้าถึงหัวใจของคนทุกกลุ่มตลอดจนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด่านการค้าชายแดนทั้ง 9 ด่าน ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากด่านของแต่ละพื้นที่มีสินค้าที่ถูกส่งออกเป็นจำนวนมาก เป็นประตูที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับพื้นที่อย่างมหาศาล

ด้าน Ms.Seriwani Bt Sabtu UMNO Women Chief ขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีอัตลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย ดังนั้นการทำงานของหน่วยงานรัฐถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย ดังนั้นขอชื่นชมการทำงานของศอ.บต. และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ที่ได้มุ่งเน้นการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

 193 total views,  1 views today