Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อจัดการสุขภาพวัยรุ่น ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทชายแดนใต้ (SMART CITIZEN) ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 4 โรงเรียนพัฒนาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้ ความเข้าใจด้านเภสัชกรรมและด้านสุขภาพที่ถูกต้องมากขึ้น สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังเพื่อนในโรงเรียนและสังคมด้วย โดยมี นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยการสาธรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วิทยากร นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารสุขฯ ร่วมในพิธี

นายสมพร เนติรัฐกร กล่าวว่า การศึกษาหาความรู้เพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่พึงทำ เพื่อดูแลปกป้องให้พ้นจากสิ่งไม่ดี โดยเฉพาะสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย อาทิ การใช้เครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย การกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ และการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ ก่อให้เกิดโรคภัยเล็กน้อย จนถึงโรคที่ต้องเข้าการรักษาโรงพยาบาล จนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทุพพลภาพได้ ดังนั้นหากนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นสามารถจัดการปัญหาของตนเองได้จะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นประชากรของประเทศที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้การมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน มีหลักสูตรอบรมให้รู้จักคุณและผลกระทบในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในวัยรุ่น ความรู้เรื่องการใช้ยาเบื้องต้น การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการในวัยรุ่น การจัดการความเครียด

 156 total views,  1 views today