Select Page
วันนี้ (21 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมกลางชล ชั้น 8 โรงแรม ชี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (ส่วนงานต่างประเทศ) ศอ.บต. จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศทุกคน หรือกลุ่มต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงในต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศของ ศอ.บต. และสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้ต่างประเทศได้รับรู้เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ 2567 และทาง ศอ.บต. จะนำข้อเสนอที่เครือข่ายนักศึกษาได้ร่างขึ้น มากำหนดเป็นเชิงนโยบายการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 50 คน เข้าร่วม
 
นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต กล่าวว่า ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานกลไกประสานงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภารกิจและบทบาทที่นอกเหนือจากการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือ การเสริมสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและการรับรู้อันดีเกี่ยวกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่นานาชาติ อันจะนำมาซึ่งการสนับสนุนและการประสานการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน ศอ.บต. จึงได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นด้าน การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เองซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในต่างประเทศ และน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นนักศึกษาไทยที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่จะทำให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่ารัฐบาลไทย และ ศอ.บต. พยายามที่จะนำสิ่งดีๆ เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนตาดีกา น้องๆทุกคนถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะนำไปขยายผลสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศ อยากจะเน้นย้ำให้น้องๆที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาพื้นที่ กลับมาพัฒนาบ้านเกิด และเป็นกระบอกเสียงสำคัญจะทำให้ต่างประเทศเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่พื้นที่อันตราย ทุกพื้นที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ได้มาเจอธรรมชาติที่สวยงาม มีการสนับสนุนของภาครัฐให้กลุ่มเยาวชนได้มีอาชีพมีงานทำ มีรายได้ อยากให้น้องๆสื่อสารสิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปให้ชาวโลกรับรู้ถึงความงดงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา เชื่อมั่นว่าถ้าได้น้องๆเยาวชนเหล่านี้มาร่วมขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสื่อสารสิ่งดีๆและทำประโยชน์ต่อพื้นที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน
 
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2566 โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลกใหม่ การวิเคราะห์ปัญหาข้อเสนอแนะ ประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศที่มีผลกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิดโอกาสให้เครือข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์อีกด้วย

 157 total views,  1 views today