Select Page
วันนี้ (21 กันยายน 2566) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่โครงการยกระดับธุรกิจสุกะ เวลเนสมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการวางกรอบแนวทางภาพรวม โครงการยกระดับธุรกิจสุกะ เวลเนสมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ครบวงจรและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีงบประมาณปี 2567 ทาง ศอ.บต. จะดำเนินการในเรื่องการฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจโดยผู้ที่ผ่านการอบรมทาง ศอ.บต. จะมีใบประกอบวิชาชีพจากสภาการแพทย์แผนไทย ให้เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำงานทั้งในและต่างประเทศได้ โดยร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในเรื่องของสถานที่อบรมทั้งในส่วนของ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการนวดเพื่อสุขภาพ ห้องปฏิบัติการนวดน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
 
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศอ.บต. ได้มุ่งหวังในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็น Education Wellness Hub ได้นั้น จะต้องพัฒนาหลักสูตรที่เป็นสากลและให้องค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ของแพทย์แผนไทย อีกทั้งโอกาสที่จะให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถมีงาน รวมถึงการจัดตั้งสถาบันที่สามารถเป็นแหล่งทดสอบในการนวดสปาเพื่อสุขภาพ “สุกะ เวลเนส” เป็นที่แรก ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อนำร่องให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงานและเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป รวมทั้งเชิญชวนให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจนำธุรกิจสปา “สุกะ เวลเนส” ไปขยายผลต่อยอดให้แพร่หลายทั้งในประเทศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สนามบิน และต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ส่งผลให้เกิดการค้าและรายได้ให้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 250 total views,  1 views today