Select Page

จากปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ หรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ศอ.บต. ได้ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เพื่อให้สามารถเข้าถึง สิทธิ เสรีภาพ และการบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ จากรัฐอย่างเท่าเทียมกับประชาชนที่มีสัญชาติไทย นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างเท่าเทียม

ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ทำการช่วยเหลือโดยครอบคลุมและเป็นธรรม ภายใต้โครงการ “การแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร” โดยได้ช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี 2560-2566 จำนวน 353 คน และคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,018 คน พร้อมทั้งทำการสำรวจอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และเดินหน้าแก้ปัญหาในเชิงรุก ศอ.บต.ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งพบว่ามีคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรตกหล่นอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ พื้นที่ห่างไกลในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พบว่ามีคนไทยที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 กรณี ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ที่สามารถยืนยันความเป็นคนไทยได้แล้ว ศอ.บต. ได้ดำเนินงานร่วมกับกรมการปกครอง และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดมหกรรมการเข้าถึงบริการภาครัฐสัญจร โดยใช้สำนักทะเบียนอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นจุดบริการ one stop service ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ทั้งสิ้น 72 คน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ ศอ.บต. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในหัวข้อผลงาน “คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไม่ไร้ความหวังสู่ทะเบียนราษฎรชนชาติไทย

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2567 ศอ.บต เร่งให้การช่วยเหลือคนไทย ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ด้วยการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคนไทยในประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งจัดมหกรรมการเข้าถึงบริการภาครัฐสัญจร “เราไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” และกำหนดแผนการดำเนินงานเชิงรุกร่วมกับสถานกงสุลไทย ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ด้วย

 434 total views,  1 views today