Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปญโญ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แก่เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐกลันตัน เปรัค เปอร์ลิส เคดาห์ และตรังกานู ประเทศมาเลเซีย โดยได้จัดทำโครงการต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในพระพุทธศาสนา เพื่อธำรงไว้พระพุทธศาสนาในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย, โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล ซึ่งเป็นกิจกรรมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา, กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจภาษาไทย-ภาษาถิ่น ในวิถีวัฒธรรมตามบริบทของพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย-ภาษาถิ่นในวิถีวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ภาษาไทย-ภาษาถิ่น ในวิถีวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง โดยได้ผลิตหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจในทุกช่วงวัยของประชาชน จำนวน 6 วิชา ประกอบด้วย วิชาไวยากรณ์ไทย วิชาวัฒนธรรมไทย วิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา วิชาทักษะภาษาไทย วิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ วิชาการอ่านออกเสียงและสนทนาภาษาไทย

สำหรับในปี 2567 ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีการวางแนวทางส่งเสริมและสนับสนุน ให้เยาวชนไทยในประเทศมาเลเซียรู้จักและเข้าใจประเพณี วัฒนธรรม-ภาษาไทยมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการทำวิจัยการใช้ภาษาไทยของคนไทยในประเทศมาเลเซีย การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย การส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย และการส่งเสริมการศึกษาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย เพื่อให้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น

ทั้งนี้จะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเชื้อสายไทยในมาเลเซียเข้าถึงการศึกษาไทย และจะมีการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย

 207 total views,  2 views today