Select Page

วันนี้ (18 กันยายน 2566) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด กิจกรรมสัมมนา “อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนส่วนราชการ สำนักงานสภาเกษตรกรและผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

ศอ.บต. ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคและของประเทศไทย เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ และจะต้องเตรียมการปรับตัวรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศไทย ซึ่งได้ส่งผลให้ผลผลิตน้ำยางลดน้อยลง ในด้านการปรับตัวรองรับมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะนำมาบังคับใช้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศไทย ตลอดจน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน และปัญหาราคายางตกต่ำ จากประเด็นปัญหาและความท้าทายดังกล่าวข้างต้น เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ในอนาคตให้ได้เป็นอย่างดี เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติ และเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรสวนยางนำหลักการที่ได้เรียนรู้ในงานสัมมนาไปใช้กับพื้นที่สวนยางของตนเอง

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกษตรกรสวนยางที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังการเสวนาบนเวทีโดยผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเกษตรกรสวนยางสามารถเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และโครงการสำคัญที่เห็นว่าควรต้องเร่งดำเนินการในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในเวทีการอภิปรายกลุ่มของเกษตรกรสวนยาง แต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

นายปัญญา น่วมประวัติ กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนา “อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประสานงาน เร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงาน และเสริมการทำงานของหน่วยงานตามภารกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายมีความต่อเนื่อง ยกระดับการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุข การจัดสัมมนา“อนาคตยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในครั้งนี้คาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคมต่อไป

 60 total views,  1 views today