Select Page
วันนี้ (17 กันยายน 2566) ที่ โรงแรมเดอะละงูบูทิค อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพิ่มทักษะความรู้กระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ให้แก่เด็กและเยาวชน และร่วมจัดทำร่างแผนส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเปราะบาง เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในการพัฒนาทุกมิติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16- 18 กันยายน 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย และเครือข่ายเยาวชนภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน เข้าร่วม
 
ในการนี้ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการแก้ไขและสนับสนุนเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการ เพราะเยาวชนมีสิทธิทุกประการในการที่สามารถแสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่ โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ พูดคุยให้เกิดความสันติสุข ดังนั้น ศอ.บต. อยากให้เยาวชนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องพื้นที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนทุกคน เช่นเดียวกันกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่ทาง ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงเด็ก เยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะ “เจ้าของพื้นที่” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ ตามกรอบที่รัฐบาลได้กำหนดไว้
 
ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. จะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้ มาประมวลนำเสนอไปยังผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการพัฒนาในพื้นที่ที่เกิดจากความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนโดยตรง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้มีการเปลี่ยนแปลง ต่อไป

 261 total views,  1 views today