Select Page

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. จังหวัด/อำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า และกอ.รมน.ภาค 4 สน. เข้าร่วม ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ศอ.บต.ได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยและให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยศอ.บต. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางตลอดจนเสนอแนะปัญหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.เดินหน้าการคลี่คลายปัญหาที่สะสมมานานทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอัตลักษณ์ตามวิถีชีวิต การอำนวยความเป็นธรรม ทั้งจากการเยียวยาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อ การสร้างความเข้าใจกับโลกนานาชาติ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติภาพ เหล่านี้ทำให้เกิดความคิดที่เปลี่ยนไปตามลำดับ โดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาที่มีการสูญเสียและบาดเจ็บทายาทจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในทุกมิติจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ดังนั้นข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบฯ จากทุกภาคส่วนจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกัน มีความทันสมัย เป็นกลาง ทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

 268 total views,  1 views today