Select Page

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. …. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้หารือถึงการร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พ.ศ. …. และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมถึงอัตราในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบท้ายระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. …. ที่จะต้องสมควรกำหนดให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยให้มีกลไกการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาที่มีมาตรฐาน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (8) มาตรา 9 (16) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และมติคณะรัฐมนตรี……………คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตั

ทั้งนี้นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. แนะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเดินหน้าบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดทุกระดับชั้นครอบคลุมทุกมิติอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมที่สุดเนื่องจากถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ควรจะได้รับสิทธิการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องตามหลักมนุษย์ธรรมต่อไป

 329 total views,  1 views today