Select Page

วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาความรู้การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการสำหรับบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการแก้ปัญหาทุพโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงสาธารณสุข) เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดสตูล สาธารสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ภาวะโภชนาการ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพ มีสุขภาพดี และมีเชาว์ปัญญาที่พร้อมจะเรียนรู้เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จากการทบทวนงานวิจัยจาก กรมอนามัย พบว่า เด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 40,000 คน ไม่สามารถพัฒนาสติปัญญา และอารมณ์ได้เต็มศักยภาพ ด้วยสาเหตุหลักที่ป้องกันได้ 4 ประการ ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงที่ก่อให้เกิดภาวะเตี้ย แคระแกร็น (ส่วนสูงตามอายุต่ำกว่า) ภาวะขาดธาตุไอโอดีน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และขาดการเลี้ยงดูกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ซึ่งมาจากสาเหตุหลัก ๆ คือ ความไม่พร้อมของครอบครัว ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีความรู้ ปล่อยปละละเลย จนทำให้เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก

นายสมพร เนติรัฐกร กล่าวอีกว่า ศอ.บต. จึงเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จึงได้ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมในความรู้แก่อาสาสมัครโภชนาการที่เป็นบุคคลสำคัญและใกล้ชิดกับมารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก เพื่อนำความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก สามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างถูกวิธี เพื่อเด็กเล็กในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เติบโตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพต่อไป

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะในเด็ก ในครั้งนี้ มีการจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นมาแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันนี้ที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

 139 total views,  1 views today