Select Page

วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการ ต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.สตูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครโภชนาการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้การแก้ไขปัญหา ทุพโภชนาการสำหรับบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการแก้ปัญหาทุพโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดเป็นฐานกิจกรรม จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย การประเมินปัญหาโภชนาการในเด็กปฐมวัย, การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการกินของเด็ก, อาหารประจำวัน อาหารว่างสำหรับเด็ก และสารอาหารจำเป็นสำหรับเด็กปฐมวัย, การสร้างวินัยการกินและพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย, การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการประสานส่งต่อด้านสุขภาพและสังคมในรายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

นายสมพร เนติรัฐกร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง ศอ.บต. กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการสำหรับบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการแก้ปัญหาทุพโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยกระดับงานด้านโภชนาการเด็กเล็กและครอบครัว ที่สร้างแรงจูงใจทางบวกและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการจากครอบครัว ชุมชน เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาชน

ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2566 ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุข รวม 560 คน โดย วันที่ 6 มิถุนายน จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 7 มิถุนายน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา วันที่ 8 มิถุนายน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี และวันที่ 9 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

 183 total views,  1 views today