Select Page
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมหารือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามกลางเมือง ณ สาธารณรัฐซูดาน โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. จากกระทรวง / กรม ผู้อำนวยการ กอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. ผู้แทนจากสถาบันรัชต์ภาคย์ยะลา ผู้แทนจากสถานบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจาก สำนักงาน กพ. ผู้แทนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในครั้งนี้ด้วย
 
สำหรับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ มีการชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน ชี้แจงการสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน และในที่ประชุมยังได้มอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านการศึกษาที่ได้รับผลกระทบความไม่สงบ ณ สาธารณรัฐซูดานอีกด้วย
 
ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การให้กำลังใจแสดงจุดยืนต่อการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาหลายคนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และกำลังจะเรียนจบการศึกษาแล้ว แต่ต้องมาประสบปัญหาต่อสถานการณ์การสู้รบที่ไม่มีท่าจะยุติ โดยสงครามกลางเมืองในสาธารณรัฐซูดานครั้งนี้ ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา และบางคนก็ตัดสินใจไม่กลับไปเรียนต่อแล้ว เพราะสถานการณ์ค่อนข้างเลวร้าย และมีอันตรายมาก นักศึกษาจึงตั้งใจจะหาที่เรียนใหม่ และจะพยายามสอบเทียบโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาที่เปิดรองรับในประเทศไทยแทน ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ทำการสรุปผลสำรวจด้านการศึกษาของนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน ได้จำแนกตามความประสงค์ด้านการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพ จึงได้พบอุปสรรคในครั้งนี้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการศึกษาของตนเองทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ ไม่มีใบรับรองสถานะนักศึกษา / ผู้สำเร็จการศึกษา และเอกสารรับรองสถานะนักศึกษา / ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ได้รับการประทับตราอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากระบบของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายจากผลกระทบของสงครามที่กำลังเกิดขึ้น จึงทำให้วันนี้ ศอ.บต. จัดประชุมเร่งด่วน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า เมื่อไม่สามารถกลับไปเรียนต่อที่ประเทศซูดานได้ จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาไทยทุกคน สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ยังคงเป็นศูนย์กลางทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทุกคน และรวบรวมเป็นรายบุคคลให้ชัดเจน เพื่อนำข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต รวมถึงสมัครงานได้ต่อไป
 
ด้าน ผศ.ดร มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ ผู้แทนจากคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมจัดประชุมเฉพาะกลุ่มในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการเทียบโอนเป็นรายบุคคล พร้อมให้ข้อมูลรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแก่นักศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทาง การดำเนินการเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยนักศึกษาหลายคนให้ความสนใจและต้องการเข้ามาเทียบโอนหน่วยกิตตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยทางคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566
 
ด้าน ผู้แทนจากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ทางสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษายินดีต้อนรับนักศึกษาไทยจากประเทศซูดาน ที่สนใจมาเทียบโอนหน่วยกิตศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยรับเทียบโอนในหลักสูตรอิสลามศึกษา สาขาวิชากฎหมายอิสลาม สาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาวิชาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรงกับประเทศอาหรับ สามารถเทียบโอนได้ทันที่
 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากภัยสงครามระหว่างกองทัพซูดานกับกลุ่มต่อต้าน Rapid Support Force (RSF) อาจยังไม่ยุติได้ในเร็ววัน และอาจจะยืดเยื้อไปอีกนาน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่ที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศซูดาน มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สถานการณ์ของสงครามกลางเมืองอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกเป็นฝักฝ่ายที่รุนแรงขึ้น และทำให้ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในซูดานเกิดขึ้น ดังนั้น ศอ.บต. ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่เอื้อมมือมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ของนักศึกษาไทยในซูดานครั้งนี้ เพื่อสานฝันมอบโอกาสของการศึกษาของกลุ่มนักศึกษาไทยในซูดานสามาถเข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

 217 total views,  1 views today