Select Page
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ พร้อมพบปะผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอำนวยการและประสานงานด้านเอกสารในศอ.บต. จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วม
 
นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร ด้านการประสานงานการเขียนหนังสือราชการ โดยปกติ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในสายงาน ต่าง ๆ มีความจำเป็นจะต้องร่างหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ และเป็นหลักฐานในการปฏิบัติราชการ แต่บางครั้งอาจยังไม่เข้าใจระเบียบและหลักการในการเขียนหนังสือราชการที่มีความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ นอกจากนั้นเมื่อต้องดำเนินงานในรูปแบบการนำเสนองานหรือเทคนิคการเขียนให้สื่อสารให้เข้าใจระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ ยังเกิดปัญหา ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาทักษะและหาแนวความคิดโดยนำมาปรับปรุงพัฒนา ให้เกิดความเชี่ยวชาญให้บุคลากรของ ศอ.บต. ที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ การเขียนบันทึกเสนอให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
สำหรับตลอดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติจาก คุณเบญจวรรณ พลชัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ มีเทคนิคทักษะและความสามารถในการเขียนหนังสือราชการได้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงาน ในหน่วยงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

 284 total views,  1 views today