Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วย เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองงาน ศอ.บต. ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ผ่านการขับเคลื่อนงานของสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกแตงโม

นายอาแด เวาะฮะ ประธานสภาสันติสุขตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การขับเคลื่อนสภาสันติตำบลในพื้นที่ตำบลน้ำบ่อได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามความต้องการ และปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านมีความต้องการที่จะทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกแตงโมและพืชผักสวนครัวจึงได้มีการนำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ฯ ไปซื้อเมล็ดพันธุ์รวมถึงปุ๋ยแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มีความต้องการนำไปต่อยอดขยายผลผลิต โดยผ่านการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกของชาวบ้านจนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวซึ่งในฐานะประธานสภาสันติสุขฯ รู้สึกดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านในพื้นที่ประสบความสำเร็จและพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านที่ต้องการคำแนะนำอย่างน้อยสามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปต่อยอดจนประสบความสำเร็จ และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างไม่สูญเปล่า

ด้านนายมะรูดิง สะแม สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตำบลน้ำบ่อ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ศอ.บต. เข้ามาช่วยเหลือติดตามให้คำแนะนำและความรู้ตลอดจนวิธีการปลูกเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีแก่ตนเองและสมาชิกจนทำให้มีรายได้ มีอาชีพที่มั่งคง ซึ่งถ้าเปรียบจากเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ..ปลูกแค่พืชผักสวนครัว แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสันติสุขตำบลและได้รวมกลุ่มสมาชิกในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีแนวคิดที่จะปลูกแตงโมโดยใช้พื้นที่ 3 ไร่ขยายผลเป็น 7 ไร่ มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อแตงโมแบบเหมายกแปลงในกิโลกรัมละ 11 บาท ทำให้มีรายได้/เดือน 20,000 – 30,000 บาท ขอขอบคุณศอ.บต. ไม่ทิ้งประชาชนสนับสนุนส่งเสริมโครงการดี ๆ แบบนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีที่ดินทำกิน เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

สำหรับสภาสันติสุขตำบลเป็นการขับเคลื่อนภายใต้กลไกโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาลต้องการให้ทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาผ่านคนในตำบลจากสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนโดยรวม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมีศอ.บต. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการผ่านสภาสันติสุข ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอ ประกอบด้วย 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคส่วนราชการ ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล ผู้ปกครองท้องที่ในตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนาทุกศาสนา และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับตำบลและระดับจังหวัดต่อไป

 77 total views,  1 views today