Select Page

วันนี้ 22 พ.ค.66 ณ บริเวณหน้าห้องสารบรรณกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดจัดนิทรรศการ”100 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ”เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการวางรากฐานนำคนดีเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งกำหนดจัดนิทรรศการสัญจร ณ งานกาชาด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศาลากลาง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาว ณิชารีย์ ชัชวาลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เผยว่า ส่วนของจังหวัดยะลาจะมีการจัดแสดง นิทรรศการ”100 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ” ณ บริเวณหน้าห้องสารบรรณกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ในวันที่ 21- 24 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ มีการใช้แอพวีแอลซีมีเดียเพลเยอร์ เป็นการนำเสนอ สื่อเพลงและภาพเคลื่อนไหว ที่มีคุณภาพสูง รับชมภาพและเสียง บันทึกภาพและเสียง และการถ่ายทอดแบบสตรีม เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจ สามารถรับชมชีวประวัติ ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างรวดเร็ว อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจที่มาเที่ยวงานงานสมโภชหลักเมือง และกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี2566 สามารถเข้าไปชมภายในโซนนิทรรศการของส่วนราชการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาขาดจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 5 มิถุนายน 2566

 83 total views,  2 views today