Select Page

วันนี้ (27 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้แทนจาก Minority right Group International (MRG) เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อชี้แจงโครงการและร่วมประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. /กระทรวง / ทบวง / กรม ผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ผู้แทนสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ได้มีการนำเสนอโครงการเสริมสร้างสันติภาพที่ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเกี่ยวกับการสร้างความสงบสุขในพื้นที่ โดยสมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ร่วมกับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และMinority right Group International หรือ MRG เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ในปฏิบัติการภายใต้หลักคิด “ประชาชนต้องจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง และหลักศรัทธานำกระบวนการพัฒนาเพื่อชุมชน โดยชุมชน”

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ชื่นชม สมาคมร่วมสร้างชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา และภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทำโครงการแก่ชุมชนให้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประชากรให้เข้มแข็ง จึงต้องมีการเร่งผลักดันให้เกิดชุมชนตักวา หรือชุมชนศรัทธา โดยนำหลักศาสนามายึดโยงประชาชนให้เกิดพลังแห่งความดี เพื่อป้องกันภัยในด้านต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำลายคนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ยังคงเดินทางต่อเพื่อรขยายผลการดำเนินโครงการไปในทุกชุมชน หมู่บ้านในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ซึ่งต้องขอบคุณในความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ที่ร่วมผลักดันให้โครงการเกิดขึ้น และได้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่

“กำปงตักวา” คือการใช้หลักศาสนาที่บริสุทธิ์และมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คอยหนุนเสริม และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ในขณะที่ภาครัฐจะคอยสนับสนุนเต็มที่กับการขับเคลื่อนตามแนวทางชุมชนศรัทธา ทั้งนี้เพื่อลดการใช้ความรุนแรงและเกิดสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำปงตักวา เป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการตนเองทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่เป็นไปตามหลักศาสนา ตรงกับเป้าหมาย และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 226 total views,  1 views today