Select Page

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. >  โครงสร้างหน่วยงาน (คลิ๊ก)
2. ข้อมูลผู้บริหาร
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > ผู้บริหาร (คลิ๊ก)
3. อำนาจหน้าที่
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > หน่วยงานภายใน (คลิ๊ก)

แยกตามสำนัก/กอง

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
เมนู : เกี่ยวกับศอ.บต. > แผนปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. > แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ ศอ.บต.
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมนู : องค์ความรู้ > มุมกฏหมาย (คลิ๊ก)

การประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์
เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)
แบนเนอร์หน้าเว็ป ข่าวกิจกรรม (คลิ๊ก)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A
แบนเนอร์หน้าเว็ป ติดต่อ/สอบถาม (คลิ๊ก)

Facebook Messenger สายด่วนอุ่นใจ 1880 หน้าเว็บไซต์หลัก ศอ.บต.  https://www.sbpac.go.th (คลิ๊ก)

Facebook Messenger สายด่วนอุ่นใจ 1880  ติดต่อ/สอบถาม (คลิ๊ก)

 

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

11. แผนดำเนินงานประจำปี
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > แผนปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. > ดาวโหลด : แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 ของ ศอ.บต.
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > สรุปผลการดำเนินงาน >  รายงานประจำปี ศอ.บต. 2565

การปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรการ ปฏิบัติงาน
เมนู : บริการ > สำหรับเจ้าหน้าที่ >คู่มือปฏิบัติงาน (คลิก)

การให้บริการ

15. คู่มือหรือมาตรการ ให้บริการ
เมนู : องค์ความรู้  > คู่มือให้บริการ (คลิก)
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง > แท็ป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)
20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์ จัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิ๊ก)
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิ๊ก) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)
26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >  รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (คลิ๊ก)
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

35.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต >แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี ประจำปี พ.ศ. 2566

37. รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบประจำปีรอบ 6 เดือน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตฐานทางจริยธรรม

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

 

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมนู > ข้อมูลการดำเนินงาน > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)

 

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 2,856 total views,  1 views today