s
Select Page

วันนี้ (24 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ 2 เรื่อง ประกอบด้วย การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ศอ.บต. มีข้าราชการในสังกัด จำนวน 164 คน ช่วยราชการ ศอ.บต. จำนวน 7 คน และลูกจ้างประจำช่วยราชการ ศอ.บต. จำนวน 1 คน ซึ่งตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสามารถคัดเลือกได้ 1 คน โดยที่ประชุมได้ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 คน จากนั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. ประจำปี พ.ศ. 2565 ในกลุ่มที่ 10 เป็นกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติราชการประจำ ศอ.บต. และผู้ปฏิบัติงานอื่นใน ศอ.บต. หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือการกิจงานของ ศอ.บต. จำนวน 2 คน โดยที่ประชุมได้พิจารณาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. จำนวน 2 คน ได้แก่ ข้าราชการ ศอ.บต.

จำนวน 1 คน และบุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของ ศอ.บต. จำนวน 1 คน 

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือทางอาญา เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของ ศอ.บต. มาก่อน และจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานที่ตอบสนองและเชื่อมโยงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้