s
Select Page

วันนี้ (22 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศซาอุดีอาระเบีย คณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฮิจเราะห์ศักราช 1444) ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต จำนวน 120 คน โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าคณะผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ ได้ร่วมกันสมทบทุน​เงินเพื่อจัดซื้ออาหาร​และน้ำดื่ม​ เพื่อซีกอยะห์(การแบ่งปัน) ให้แก่ฮุจญาจที่สัญจรไปมา บริเวณถนนย่านซาฟวะห์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตลอดจน​เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ให้​อีกด้วย

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณฮุจญาจทุกๆท่าน ที่ร่วมกันทำซีกอยะห์(การแบ่งปัน)ในครั้งนี้ สิ่งเหล่านี้ยิ่งใหญ่มาก เพราะการแบ่งปัน คือการเตรียมพร้อมเสบียงที่จะไปในโลกหน้า

ขณะเดียวกันฮุจญาจ ที่ได้ร่วมกันทำซีกอยะห์(การแบ่งปัน)ในครั้งนี้ กล่าวว่า มีความพึงพอใจ​เป็น​อย่างมาก ที่ได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ และจะนำวิธีการนี้ไปปฏิบัติที่ภูมิลำเนาต่อไป

สำหรับการซีกอยะห์ (การแบ่งปัน) เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ต่อ​การนำคุณ​ค่า​ของอุมเราะห์ไปปรับใช้ประโยชน์​ในการดำเนินชีวิต​ ตลอดจนการพัฒนา​สังคม​ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีจิตสาธารณะอีกด้วย