s
Select Page
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) ที่ ห้องประชุม 303 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมผู้นำศาสนาภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 (ศาสนาอิสลาม) โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ตลอดจน ผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม
 
สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการดำเนินการระดมความคิดเห็นของผู้นำศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้มีการจัดประชุมผู้นำศาสนา ศาสนาพุทธ-คริสต์ ไปแล้ว และในครั้งนี้จัดให้มีการประชุมผู้นำศาสนาอิสลาม โดยที่ประชุมได้มีการหารือและเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ ศอ.บต. นำไปจัดทำแผนงานโครงการ ภายใต้โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ อาทิ อยากให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา รวมถึงผู้นำทุกระดับ ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โดยเน้นในมิติของศาสนาเป็นหลัก และให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตัวเองในฐานะผู้นำ การบริหารจัดการ เรื่องของสังคม เศรษฐกิจ ระบบราชการและกฎหมายต่างๆ เพื่อคอยเสริมการทำงานของทางราชการอีกทางหนึ่ง
 
อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ได้กำหนดจัดประชุมผู้นำศาสนาภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องตามหลักศาสนา เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่สังคมที่มีความสงบสุขภายใต้สันติวิธีและสังคมพหุวัฒนธรรมและจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้ ไปจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 19 ธันวาคม เพื่อพิจารณาต่อไป