s
Select Page
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.40 น พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทาง Hackathon โดย กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดขึ้น เพื่อ ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ชี้แจงกรอบแนวทางและจุดเน้นการขับเคลื่อนงานที่สำคัญของ ศอ.บต. และรวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมสำหรับจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณในอนาคต โดยมี นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำแผนงาน / โครงการของสำนัก / กอง กลุ่มงานสังกัด ศอ.บต. จำนวน 60 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อช่วยกันคิดและวางแผนเป้าหมายการเดินทาง และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ไปข้างหน้า และอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะ ศอ.บต. คือ หัวใจหลักของภาคใต้ตอนล้าง เราจะนำจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน เพราะเป้าหมายคือ ประชาชนต้องมีชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสันติสุข ที่ผ่านมา ศอ.บต. มีนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนงาน ศอ.บต. จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย การขับเคลื่อนงานสำคัญต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อาทิ 1. ปัญหาความยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ขยายผลโครงการนำร่อง 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจนจำนวน 700 ครัวเรือน 2. การผลักดันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เมืองปศุสัตว์ เมืองปูทะเลโลก เมืองแห่งผลไม้ และเมืองแห่งพืชพลังงาน 3. การขับเคลื่อนโครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล 4. การพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรไทย – มาเลเซีย 9 ด่าน 5. การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กในพื้นที่ 6. การเสริมสร้างคนดีตามหลักการศาสนาฯ โดยการจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 7. การจัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 8. การยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบอำเภอเบตง จังหวัดยะลา amazing jungle treil 9. การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริฯ และการขยายผลสู่กิจกรรมต่างๆ และ 10. การสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งต่างประเทศ
 
ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนจากสำนักสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการฯ และกิจกรรม ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น