Select Page
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ ในกิจกรรม “3 Days Smart SMEs / Startup” โดยมี นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน). เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม ณ โรงแรมคริสตัส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
นายวิเชียร สุขสร้อย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ ก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมให้มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนอย่างยั่งยืน
 
สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ ในกิจกรรม “3 Days Smart SMEs / Startup” จัดขึ้นภายใต้โครงการนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยการอบรมหลักสูตร 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐาน (3 Days Smart SMEs/Startup) และกิจกรรมหลักสูตรการอบรม แบบเข้มข้น (8 Weeks Coaching) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤจิกายน 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกทั้งในวันที่27 พฤศจิกายน 2565 จะมีกำหนดจัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบ่มเพาะให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด อาทิ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเน้นให้เข้าใจถึงการโตแบบ SMEs และ Startup และได้เรียนรู้การวางแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุน Open Innovation ซึ่งเป็นทุนเริ่มต้นให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง Smart SMEs และ Startup จำนวน 1,500,000 บาท
 
ทั้งนี้ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 11 โครงการมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท และยังคงมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมสำหรับขอรับทุนในปี 2566 นี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ facebook: Deep South Innovation Business Coaching Program