Select Page

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดอุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)