Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานช่าง (ต่อยอดหลังการฝึกอบรม) กิจกรรมจัดปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพดีเด่น จำนวน 74 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 378 total views,  1 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมแก่องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 14 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 363 total views,  1 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพพิธีพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มรางวัลพระราชทานผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 482 total views,  1 views today