Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพที่จำเป็นเบื้องต้น เพื่อมอบให้กับผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 885 total views

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ศอ.บต. ต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 370 total views

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุประปา วัสดุงานจัดสถานที่ วัสดุงานพิธีการ วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุงานอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 345 total views