Select Page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี(e-bidding) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ สนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)