Select Page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้ประกอบบกิจการฮัจจญ์ นำกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 140 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต. ไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปี 2561 จำนวน 320 คนด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอ