Select Page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการผู้ประกอบบกิจการฮัจจญ์ นำกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 140 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)