Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 282 total views

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าการใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 428 total views,  1 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 265 total views

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกวดราคาเช่าการใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 605 total views