Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. บริษัท ซีพี อลล์ จำกัด (มหาขน) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

 6,117 total views,  2 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิคเป็นกณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ จชต. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศอ.บต. ปีการศึกษา 2567 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

 2,393 total views,  1 views today