Select Page

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขององค์กรอิสลาม Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโนนีเซีย สำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2562