Select Page

โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)

โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเเกษตร เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)