s
Select Page

ประกาศราคากลางโครงการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔