Select Page

ประกาศราคากลาง โครงการ ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และปัจจัยต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน/หมู่บ้านในตำบลเป้าหมาย กิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 337 total views

ประกาศราคากลางโครงการกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 742 total views