Select Page

ประกาศ อ.ก.พ. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ