Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. ประจำกลุ่มงานเยียวยา ศอ.บต.

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้