Select Page

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓