Select Page

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีสอบข้อเขียนของ ศอ.บต.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โครงการจ้างติดตั้งระบบส่องสว่างรอบอาคาร ศอ.บต.

ดาวน์โหลด : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โครงการจ้างติดตั้งระบบส่องสว่างรอบอาคาร ศอ.บต.