Select Page

เลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชมครูในพื้นที่ จชต. ฝึกซ้อมดนตรีเพื่อนำไปสานต่อแก่นักเรียนใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่

วันนี้ (9 เมษายน 2564) เวลา 15.30 น. ที่ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมในกิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรีให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสในชุมชนไทยพุทธถดถอยและชุมชนพหุวัฒนธรรม จัดโดยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้กับบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะด้านดนตรีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล สามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนให้มีทักษะความรู้และหันมาสนใจการเล่นดนตรีมากขึ้น โดยมีนายถาวร บุญศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงพลังงาน) นางสาวจิณห์นิภา ทิมผกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตลอดจนบุคลากรของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมในพิธี

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมว่า ดนตรีและอุปกรณ์ด้านดนตรีที่ทุกคนได้ฝึกทักษะทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่า การเข้าอบรมในครั้งนี้เราจะได้อะไรกลับไป ทุกภาคส่วนที่เราสามารถต่อเรื่องราวให้เข้าด้วยกันนั้น จะทำให้แผ่นดินใต้และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันภายใต้ “วิถีสังคมพหุวัฒนธรรม” นี้คือผลลัพธ์สุดท้ายของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการพัฒนาบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในลำดับที่ 1 เสมอ ศอ.บต. พร้อมทำในทุกมิติเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลับสู่พื้นที่สันติสุข รวมถึงกิจกรรมการเล่นดนตรีก็สามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อเยาวชนในพื้นที่มาเล่นดนตรีในหมู่บ้าน โดยเอาโรงเรียนมาเชื่อมกับบ้าน และนำดนตรีเป็นสื่อกลางสามารถดึงผู้คนเข้ามาร่วมสนุกกันได้ ถือเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เราสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข

ด้านผู้เข้าอบรมฯ ต่างขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านดนตรีในครั้งนี้ โดยมองว่าที่ผ่านมาครูทุกคนได้สอนนักเรียนในวิชาดนตรีก็สอนตามความรู้ที่อยู่ในตำราเท่านั้น เพราะต้องยอมรับว่า เป็นสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล จึงไม่ค่อยมีอุปกรณ์ด้านดนตรี และไม่สามารถจะฝึกซ้อมนักเรียนให้เล่นดนตรีได้ แต่เมื่อเข้าอบรมในครั้งนี้ ได้รู้ถึงกระบวนการสอน การเล่นดนตรีที่ถูกต้อง จึงมั่นใจว่า หลังจากนี้ไปจะนำความรู้ไปฝึกซ้อมนักเรียนให้สามารถเล่นดนตรี และนำดนตรีมาพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งให้ได้

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นบุคลากรจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 จากจังหวัดยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 3 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2564 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสากลจากโรงเรียนแก้วเนียมการดนตรี จังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้และได้แสดงการเล่นดนตรีในครั้งนี้อีกด้วย

 

มวยจะนะ คืนที่ 2 ให้เข้าเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และถ่ายทอดสดให้ ปชช. รับชมที่บ้านเพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักมวย

การจัดงาน “ศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ” วันนี้ (9 เมษายน 2564) ณ สนามมวยชั่วคราว สนามแข่งขันนกเขาชวาหวังดี ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายสูงขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัดที่สุด พร้อมกับผู้จัดให้ความสำคัญกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างสูง จึงกำหนดให้เข้างานได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 50 คนเท่านั้น ส่วนผู้ชมอื่น ๆ ขอให้รับชมส่งแรงใจและแรงเชียร์นักมวยที่บ้านท่านตามที่จะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางโทรทัศน์ ช่อง 24 ทรูโฟร์ยู พร้อมนี้ ทางผู้จัดฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ แต่เพื่อรักษาระยะห่าง ป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อโควิด-19 ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายอย่างจริงจัง

“ศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ” ท่ามกลางการควบคุมมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด และชวนชมสดผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างมิติใหม่ในพื้นที่จะนะ

“ศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ในขณะนี้ โดยมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก ร่วมกับ ศอ.บต.จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคเอกชน เพื่อสนองนโยบายและกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการมาเยือน จชต. ของคนนอกพื้นที่ นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนหันมาอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยในวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันชกมวย เพื่อการกุศล “ศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ”โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การจัดการแข่งขัน เป็นประธานแถลงข่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

  สำหรับการจัดการแข่งขันชกมวยเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ตั้งเป้านำรายได้มอบแก่เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ซึ่งมีมวยคู่เอกขึ้นชกทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 VS รุ่งกิจ บ.รุ่งโรจน์ และ พันธุ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ VS ฉมวกทอง ไฟเตอร์มวยไทย ชูเจริญ ดาบรันสารคาม VS เพชรพนมรุ่ง เกียรติหมู่ 9 และเขี้ยวพยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ VS ปฏัก ไฟเตอร์มวยไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ได้ประชุมการพิจารณาเรื่อง การจัดมหกรรมมวย “รวมพลคนจะนะ” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ได้มีมติอนุมัติให้ผู้จัดกิจกรรมฯ ดำเนินการจัดโดยภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T และข้อเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด โดยงดการเข้าชมและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าบริเวณดังกล่าว ตามมาตรฐาน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.

ด้าน นายจิรวัฒน์ สนิหลำ กำนันตำบลตลิ่งชัน ผู้แทนประชาชนในพื้นที่และเป็นคณะกรรมการจัดมหกรรมฯ กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญอย่างมากได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ของความตื่นตัวโดยเฉพาะให้จะนะเป็นพื้นที่จัดมหกรรมมวยระดับชาติซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เป็นภาพของมวยไทยที่ยิ่งใหญ่และปรากฎต่อสายตาประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาชนอำเภอจะนะทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพื้นที่เพื่อบอกกล่าวความสำคัญของพื้นที่ที่สร้างนักมวยไทยที่มีพรสวรรค์มีความสามารถในการชกมวยเป็นอย่างดี และยังเป็นเมืองสำคัญของการศึกษาและการท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดสงขลา

ส่วนชาวบ้าน ต.ตลิ่งชัน อ. จะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตนได้มาขายของที่กิจกรรมนี้ ทำให้มีรายได้อยากให้มีการจัดกิจกรรมมากขึ้นในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมถึงมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่ทางจังหวัดและผู้จัดได้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวด และห้ามไม่ให้ประชาชนเข้ารับชมได้เป็นอย่างดี

สำหรับท่านที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นมิติใหม่ของการร่วมสนุกและรับชมศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ และรายการบันเทิงอื่นๆ เพื่อลดการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ศึกมหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ จะมีการถ่ายทอดสดอีกครั้งในวันนี้ เพื่อมอบความสนุกแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งสามารถรับชม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างใกล้ชิด ทางช่อง 24 ทรูโฟร์ยู ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น. และรายการ ศึกยอดมวยไทย ช่อง ททบ.5 เวลา 20.30 น.