Select Page

พิธีเปิด “วันแห่งเกียรติยศครูชายแดนใต้” เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่ จชต.  

วันนี้ (16 มกราคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด “วันแห่งเกียรติยศครูชายแดนใต้” ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 คน เข้าร่วม 

สำหรับ “วันแห่งเกียรติยศครูชายแดนใต้” จัดโดยสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี คุณูปการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงเป็นการสร้างพลัง ให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดูแล ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี สมาพันธ์ครูจังหวัดยะลา สมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส สมาพันธ์ครูจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ์ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดปัตตานี ตลอดจนคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของอาชีพครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนได้ทุ่มเท เสียสละ ให้การสอนให้นักเรียนและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดีมีคุณภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสุดความสามารถ สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลในทุกๆ ตำแหน่ง รวมถึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างปกติสุขต่อไป 

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้มีการมอบประกาศนียบัตร และรางวัล ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

 

ศอ.บต. ส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพจากผู้สนับสนุนถึงมือชาวบ้านในพื้นที่บ้านซาเมาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ส่งความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพานิชย์ และกองทัพอากาศ จำนวน 70 ถุง ให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่ นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่   หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 5 บ้านซาเมาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมา สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และพบเจอพื้นที่ประสบปัญหา โดยอาจจะยังมีผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ยังคงเข้าไปไม่ถึง หรือยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น     จึงส่งความห่วงใยจาก ศอ.บต. ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไปมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจการดำรงชีพต่อไป

 

ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องปะชุมชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0” จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เกิดขึ้นจากการเป็นประเทศ 4.0 โดยภาครัฐจะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก และจะต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน/กอง ศอ.บต. จำนวน 80 คน เข้าร่วม 

โอกาสนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน ทำให้ภาครัฐต้องมีการผลักดันทิศทางการพัฒนาระบบราชการสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูล ระบบเปิดภาครัฐ การพัฒนาการบริหารและการบริการ ตลอดจนการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 เป็นที่พึ่งของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการยกระดับการพัฒนาคุณภาพองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพองค์การนั้น ถือเป็นกระบวนการวางแผนเพื่อมุ่งให้หน่วยงานเห็นทิศทาง เป้าหมายการพัฒนา รวมถึงการบูรณาการการดำเนินงานของทุกองค์ให้สอดรับกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการดูแลและการบริการที่คุ้มค่าให้กับประชาชน และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงการให้บริการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ท้ายนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ศอ.บต. ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตั้งใจเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ร่วมคิด ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผน ค้นหาข้อเสนอ แนวทางในการต่อยอดการพัฒนาองค์การ และนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

 

ศอ.บต. พร้อมมอบชีวิตใหม่แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จชต. หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ จชต.ว่า การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการก็คือ ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม ประชาชนต้องไม่แตกต่าง เหลื่อมล้ำ และต้องเกิดความเป็นธรรมในสังคม อาทิ กลุ่มคนเปราะบางหรือกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่ ได้แก่ เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ           ผู้ไร้สถานะทางทะเบียน หรือผู้ได้รับผลกระทบฯ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เป็นต้น รวมแล้ว 11 ประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่อการเมืองชีวิตก็คือ            คนพิการ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด มีกลุ่มคนที่เป็นผู้พิการประมาณ 75,000 คน ครึ่งหนึ่ง      จะเป็นพิการทางด้านการเคลื่อนไหว และประมาณ 7,000 คน เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน โดยเฉพาะเด็กพิการซ้ำซ้อนพ่อแม่ต้องรับภาระมากมาย แม่ต้องอุ้มลูกอยู่ในอ้อมแขนไม่สามารถปล่อยมือ          ไปทำงานที่อื่นได้ ศอ.บต. ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน  

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวต่ออีกว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้                ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยกลุ่มคนเหล่านี้ จึงมีพระกระแสรับสั่งให้ ศอ.บต. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ดูแลเด็กพิการที่ซ้ำซ้อน ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครบวงจร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      โดยเริ่มต้นจากการทำเป็นเก้าอี้สุขใจ และต่อยอดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับเก้าอี้      ให้เข้ากับเด็กแต่ละคน หลังจากที่นั่งก็เริ่มให้มีการทรงตัวจึงมีการผลิตเตียงฝึกยืน                     ซึ่งมีการดำเนินการร่วมกับภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาบูรณาการร่วมกัน ต่อมาก็เป็นโครงการรองเท้าคู่แรก รองเท้าสั่งตัด ที่มีการออกแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกแบบเป็นลักษณะเฉพาะและรายบุคคล วัดน้ำหนัก วัดรูปแบบต่างๆเข้าไปในรองเท้าคู่แรก หลังจากนั้นหลายคนก็เริ่มเดิน และอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือรถสิริเวชยาน ที่ได้พระราชทานนามอันเป็นมงคล เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกล สามารถที่จะฟื้นฟูสภาพเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือผู้ป่วยติดเตียงได้ ซึ่งเราหวังว่าการขับเคลื่อนโครงการทั้งหมด เป้าหมายคือต้องการให้เด็กพิการที่ซ้ำซ้อนเหล่านี้มีโอกาส ในการพัฒนาชีวิตที่ครบวงจรสามารถเคลื่อนไหวได้ รวมถึงมีโอกาสศึกษา          และมีสถานภาพต้องมีทักษะในการที่ จะประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ทำให้พ่อแม่คลาย       ความกังวลเมื่อเข้าสู่วัยชรามากขึ้น โดย ศอ.บต.จะร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถ ในการสร้างชีวิตใหม่ให้มีความหวัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 2 ราย

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนประจำจังหวัด และอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายยาห์ยอ สาอิ บ้านเลขที่ 97 ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 30 มี.ค.62 ได้รับสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเลี้ยงวัว จำนวน 50,000 บ.

2. นางไสตง แฉะ บ้านเลขที่ 49/3 ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ภรรยาของนายฮาซูบูเล๊าะ แฉะ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.50 ซึ่งป่วยติดเตียง ได้รับสนับสนุนทุนประกอบอาชีพเลี้ยงวัว จำนวน 50,000 บ.

อำเภอศรีสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผู้ได้รับผลกระทบและมอบถุงอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) จำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายซาห์บุดดีน หะยีอาหวัง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา นายอุสมาน หะยีอาแซ ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำตำบลศรียรรพต นายรอมดอน มาลี เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลศรีบรรพต นางสาวตูแวย๊ะ ตูแวบือซา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผู้ได้รับผลกระทบและมอบถุงอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) จำนวน 2 ราย ดังนี้
1 นายหาแว แวหามะ อายุ 57 พิการด้านการเคลื่อนไหวจากเหตุลอบยิงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2550 ได้รับโครงการคุณภาพด้านส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุก จำนวน 50,000 บาท
2 นายชำนาญ เสงี่ยมจิตร์ อายุ 63 ปี พิการขาขาด จากเหตุลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ได้รับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุก จำนวน
50,000 บาท