Select Page

ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบทอดและคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2567) เวลา 17.00 น. ที่ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นางสาวเกษร บุญถนอมผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมบัญชีกลาง) ร่วมพิธีเวียนเทียน รอบพระมหาธาตุเจดีย์วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี พระสิริปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง/เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง จังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงธรรมเทศนา พร้อมด้วยพลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญของทางศาสนาพุทธ และนำหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธาศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 พิธีเวียนเทียน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจและปฏิบัติบูชา ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส ละเว้นความชั่ว มุ่งทำความดี และร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยกิจกรรมวันสำคัญในวันอาสาฬหบูชา มีการถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัยที่จำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้ในช่วงวันเข้าพรรษา ซึ่งนอกจากวัดในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้ว วัดในพื้นที่อื่นๆ ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตร เวียนเทียน ซึ่งส่วนใหญ่ทางวัดจะจัดให้มีพิธีเวียนเทียนกันตอนกลางวัน หรือก่อนพลบค่ำ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ ในการลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของสังคม และประเทศต่อไป

 12 total views,  3 views today

สิ้นสุดเวทีประชาคม จ.สตูล ศอ.บต. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่ 7 อำเภอ 36 หมู่บ้านของจังหวัดสตูล โดย นายอารี หนูชูสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ ได้นำทีมงานจากกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ประกอบด้วย นางทิปกา บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศอ.บต. นายรุสลี ชัยวิฌฌานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ศอ.บต. ร่วมกันเปิดเวทีประชาคม และโหวตโครงการที่อยากทำให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างเกิดรายได้อย่างยั่งยืน

และวันนี้ (19 กรกฎาคม 2567) ทีมงานฯ ได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลเป้าหมายประกอบด้วย ตำบลนาทอน ตำบลทุ่งหว้า และตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และประชาชนในแต่ละชุมชน ร่วมเปิดเวทีประชาคมฯ และพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นตำบลสุดท้ายที่คณะจาก ศอ.บต. ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคม หลังจากนี้ไปทาง ศอ.บต. จะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานไปยังผู้บริหารให้รับทราบ จากนั้นเข้าสู่วาระของการจัดทำโครงการฯ เพื่อนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้อนุมัติโครงการต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อเปิดเวทีประชาคมในครั้งนี้ มีเป้าหมายทั้งหมด 7 อำเภอใน 36 ตำบล โดยใช้ระยะเวลาในการเปิดเวทีทั้งสิ้น 13 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 19 กรกฎาคม 2567

 30 total views,  9 views today

กพต. ประชุมพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบฯเยียวยา พร้อมติดตามโครงการเมืองคู่แฝด ไทย-มาเลเซีย

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2567) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมีวาระการพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ทบทวนมติ กพต. ครั้งที่ 1/2565 ในเรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ โดยการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับมูลนิธิรัฐบุรุษ และขอความเห็นชอบยกเลิกคำสั่งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้ กพต. ในห้วงพ.ศ 2564-2567 พร้อมติดตามความก้าวหน้าการยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับรัฐติดชายแดนไทยของมาเลเซีย สู่การเป็นเมืองคู่แฝด (twin cities) โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและประธาน กพต. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ กพต. ด้านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นเลขานุการ กพต. มีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. และนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุม

สำหรับการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับล่าสุดนี้ จะประกอบไปด้วยเนื้อหาจำนวน 5 หมวด และบทเฉพาะกาล ประกอบด้วย กำหนดนิยามสำคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ถูกตีความอย่างกว้างขวางซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ กำหนดให้เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้รักษาการระเบียบ กำหนดหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยกำหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ บุคลากร การจัดทำข้อมูล เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 23 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ออกหลักเกณฑ์ ตีความ และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ระเบียบ และอื่นๆ มันจะนำซึ่งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ

 33 total views,  12 views today

สโมสรโรตารีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งมอบมุ้งและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคมาลาเรียแก่ ปชช. ชายแดนใต้

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2567) ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการ ป้องกันกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทย โดยโรตารีภาค 3690 (ประเทศเกาหลีใต้) และภาค 3330 (ประเทศไทย) โดยมึ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ กล่าวว่า โรคมาลาเรีย ถือเป็นโรคประจำถิ่น ที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน เชื้อมาลาเรียบางชนิด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที่ อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โครงการป้องกันกันกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทย ของโรตารีภาค 3690 ประเทศเกาหลีใต้ และภาค 3330 ประเทศไทย ที่ส่งมอบมุ้งและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค แก่หลายจังหวัดในประเทศไทย มูลค่ารวมกว่าสองล้านสามแสนบาท โดยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการแจกมุ้งและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคมาลาเรีย ผ่านสโมสรโรตารียะลา สโมสรโรตารีเบตง สโมสรโรดารีนราธิวาส สโมตรโรตารีปัตตานี เป็นมุ้งจำนวน 3,500 หลัง และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคต่างๆ โรตารี เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่มีมายาวนาน 120 ปี ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยโรตารียะลา เป็นสโมสรแรกในภาคใต้ มีอายุครบ 55 ปี ทำงานบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ทั้งการบริจาคเครื่องมือแพทย์ กว่าสิบล้านบาทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การช่วยเหลือน้ำท่วม การบริจาควีลแชร์ให้ประชาชน การพัฒนาผู้นำเยาวชน รวมถึงโครงการป้องกันกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยนี้ จะเป็นส่วนช่วยในการขจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย ในปี 2567 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับสโมรโรตารี เป็นองค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจากทั่วโลกซึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพ พร้อมทั้งช่วยสร้างไมตรีจิตและสันติสุขในโลก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสริมสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในธุรกิจและวิชาชีพ การตระหนักในคุณค่าของอาชีพที่มีประโยชน์ทุกอาชีพ และความภาคภูมิใจในอาชีพของโรแทเรียน แต่ละคนที่จะใช้เป็นโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

สโมสรโรตารีมีมากกว่า 35,000 สโมสร กว่า 221 ประเทศ ซึ่งสร้างสรรค์โครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อจัดการกับเรื่องที่ท้าทายในปัจจุบัน รวมทั้งการรู้หนังสือ โรคภัยไข้เจ็บ ความหิวโหย ความยากจน การขาดแคลนน้ำสะอาด และความห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 22 total views,  7 views today

ศอ.บต. ร่วมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องใน “วันอาสาฬบูชา” และ “วันเข้าพรรษา”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน“วันอาสาฬบูชา” และ “วันเข้าพรรษา” พุทธศักราช 2567 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ รวมทั้งจรรโลงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพระสุทธิสมณวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี / เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงแรงงาน) ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันอาสาฬบูชา” และ “วันเข้าพรรษา” พุทธศักราช 2567 เป็นความร่วมมือของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดแห่ขบวนรถพุทธบุพผา พร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 397 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมออกบูธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างการตระหนักรู้และให้เกิดพลังแก่ชาวพุทธที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในพื้นที่

 18 total views,  3 views today

ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน รับฟังปัญหาความต้องการ และการพัฒนาหมู่บ้าน เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.30 น. ทีมงานจากกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ เพื่อเปิดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน นำโดย นางทิปกา บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศอ.บต. ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่เป้าหมายไปยังอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 2 ตำบลประกอบด้วย หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา และหมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยที่ประชุมมี นายนคเรศ ชิดเชื้อ ปลัดอำเภอมะนัง นายภูมิพัฒน์ แร่ทอง ปลัดอำเภอมะนัง ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเปิดเวทีประชาคมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาของหมู่บ้าน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยเฉพาะปีนี้ 2567 ทาง ศอ.บต. ได้จัดสรรงบประมาณ ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด 36 ชุมชนใน 7 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะให้ชุมชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมเสนออาชีพที่อยากทำ โดยจัดลำดับความสำคัญและคะแนนโหวตของแต่ละบุคคล ถือเป็นประชามติ และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ ศอ.บต. ที่ยึดมั่นในคำว่า หน่วยงานด้านการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้

ในการนี้ นายนคเรศ ชิดเชื้อ ปลัดอำเภอมะนัง กล่าวว่า ในนามประชาชนชาวตำบลนิคมพัฒนา และตำบลปาล์มพัฒนา ขอขอบคุณรัฐบาล โดยเฉพาะ ศอ.บต. ที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้ชุมชน ต้องยอมรับว่าจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ห่างหายจาก ศอ.บต. มานาน การมาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสและขวัญกำลังใจแก่ชุมชนได้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ โดยเฉพาะลูกหลานที่เคยออกจากชุมชนเพื่อไปหางานทำในจังหวัดอื่นๆ ถ้าโครงการนี้เกิดเป็นรูปธรรม อาจจะทำให้ทุกคนกลับมาทำงานในพื้นที่ของตนเอง และกลับมาอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

 51 total views,  3 views today