Select Page

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 นายอับดุลตอเล็บ คูแซ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายแวการีมี ลีวาเมาะ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่เยียวยา) ปฏิบัติหน้าที่ประจำจังหวัดนราธิวาสและอำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เหตุคนร้ายได้เข้าฐานมาเพื่อแย่งชิงอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ และเกิดการต่อสู้กัน ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ ดังนี้
1.อส.ทพ.สรศักดิ์ เดชะ กรณีพิการ/ทุพพลภาพ เป็นเงิน 500,000 บาท
2.อส.ทพ.อนุรักษ์ เจ๊ะเงาะ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นเงิน 10,000 บาท
3.อส.ทพ.ปรัชญา ปิ่นพรม ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นเงิน 10,000 บาท
ณ ฐานปฏิบัติการบ้านชูโว กองร้อย 3

อำเภอรามันลงพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมเยียนผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2563 เวลา 8.30– 16.00 น. นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาอำเภอ โดยปลัดและจนท.ปค.รับผิดชอบตำเนินงาม พร้อมด้วยนางสาวคมคาย แก้วเพชร อารมณ์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ปกครองรับผิดชอบงานเยียวยา น.ส นางสาวยามีล๊ะ สาแม เจ้าหน้าที่เยียวยา น.ส.มาซีเตาะ มาหะมะอูเซ็ง จทน.ยย.ศอ.บต. นายสมเกียรติ แซ่ฉั่ว จนท.ยย.ศอ.บต. จนท.ทหารพรานในพื้นที่ และบันฑิตอาสา ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมเยียนผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และพบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวัน แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ กลุ่มครอบครัวที่เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ ในพื้นที่ตำบลตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 26 ราย ดังนี้

1.ทายาทนายแวตูรอ แซเต๊ะ 62/3 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำ
2.ทายาทนายมาหามะ โดมาดา 42/4 ม.5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
3.ทายาทนายอับดุลละหมาด สะหมะ 121/3 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมผนังบ้านด้วยสังกะสี
4.ทายาทนายอาลี มาหะมะ 63/2 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมปูพื้นและกระเบื้องหลังคา
5.ทายาทนายดอเล๊าะ มะเต๊ะ (พิการ)92/2 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับเลี้ยงวัว
6.ทายาทนายอับดุลรอนิง โซะ 60 ม.6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซต่อเติมหลังคาบ้านและ เคยไปอุมเราะห์มาแล้ว
7.ทายาทนายดาโอ๊ะ โซะซูมะ 64 ม.๑ ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซต่อเติมบ้าน ปูพื้นด้วยไม้ กับกระเบื้องหลังคา และเคยไปอุมเราะ
8.นายอุสมาน ดือเร๊ะ(พิการ) 75 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้านสร้างห้องน้ำ ห้องครัว
9.ทายาทนายซูลกีพลี ลียาดี 70/1 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับเลี้ยงวัว
10.ทายาทนายซาการียา พะตะลู 18 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้านสร้างห้องน้ำ
11.ทายาทนายกอเซ็ง แมแล 22/1 ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับส่งเสริมอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว
12.ทายาทอส.ทพ.มะรอนิง เประเปะ 68/1 ม.3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา เหตุที่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสยังไม่ได้รับโครงการ
13.ทายาทนายมะครีบี หะนิซู 134/2 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านสร้างห้องน้ำ ห้องครัว และห้องนอน
14.ทายาทด.ต.อับดุลการิม ปะตะลู 103/3 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้าน A
15.นายรอฮิง กะตะแซ(พิการ) 66/1 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลาโครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปัจจุบันอาศัยอยู่ปอเนาะเนื่องจากมีปัญหากับลูก
16.ทายาทนายอาแซ อาแยกาจิ 37 ม.2 ต.เนินงาม .รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับตัดเย็บเสื้อผ้า
17.ทายาทนายเอก ศรีสุวรรณ 84 ม.2 เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
18.ทายาทนายสุริยา การีอูมา 11/2 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา ยังไม่ได้รับโครงการ
19.ทายาทนายสุไลมาน สาอูมา (พิการ)49 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับเลี้ยงวัว
20.ทายาทนายีอซะ อีซอมูซอ ผญบ. 8 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซต่อเติมบ้าน
21.ทายาทนายอับดุลตอเละ ติบอสู 2 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมสร้างห้องครัว และห้องน้ำ ปูพื้นกระเบื้อง
22.ทายาทนายเติม ศรีสุวรรณ์ 22 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้าน
23.ทายาทนายสวัสดิ์ บัวเพชร 32 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับซ่อมแซมต่อเติมบ้านใส่ประตูบ้าน A
24.ทายาทนายมูฮำมัดรีตี โซะสาแน 67/3 ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โครงการที่ได้รับเลี้ยงปลา อยากขอซ่อมแซมบ้านหากมีโครงการอีกเนื่องจากบ้านไม้ผุถูกปลวกกิน

อำเภอมายอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ มอบหมายให้นายอูบายดีลาห์ อีแต ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา นายไฟซ้อล ประชานิยม เจ้าหน้าที่เยียวยา ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนตรวจสอบการซ่อมแซมบ้าน กิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ ตำบลตรัง จำนวน ๕ ราย
ตำบลลุโบะยิไร จำนวน ๑ ราย

งานเยียวยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภคผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายซาห์บุดดีน หะยีอาหวัง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา พร้อมด้วย นายอุสมาน หะยีอาแซ ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำตำบลศรีบรรพต นายมูฮำมัดนาอีม ราซิ ผอ.รพ.สต.บ้านตืองอ และนางสาวตูแวย๊ะ ตูแวบือซา และ นักวิเคราะห์นโนยายและแผน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค(ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต)ให้แก่ นางแมะ ดือราแม บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พิการจากเหตุการณ์
ลอบยิง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549

เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอแว้ง ลงพื้นที่ร่วมกับประธานมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯ จากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. นายรุสดี ปูรียานายอำเภอแว้ง/ผอ.ศปก.อ.แว้งนายสุฤทธิ์ ถมเล็กปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา มอบหมายให้ นางสาวเอมมิกา ขำเล็ก เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (จากมูลนิธิสตรีผู้ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯ จากสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 ราย ดังนี้

1.น.ส.เจ๊ะโนรา บือราเฮง หมู่ที่ 7 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

2.นางพันธ์ นนท์ศรีไพร ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

3.นางสุนีย์ วุฒิศาสตร์  หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส

4.นางวาสนา แซ่พู่ หมู่ที่ 7 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

5.นายแวอุสมาน เจ๊ะหะ  หมู่ที่ 4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

6.นางสาวอาซีลา อารง หมู่ที่ 4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส