logo_spinning พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรีในฐานะประธานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เปิดปฐมนิเทศน์นักเรียนจากชายแดนใต้ร่วมโครงการรุ่นพหุวัฒนธรรม 327คนเน้นความรักความเข้าใจเป็นพลังสามัคคีสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข logo_spinning ศอ.บต.เผยแพร่หนังสือและวีดีทัศน์ "เราต่างก็เป็นเพื่อนกัน" มั่นใจสร้างความรักความเข้าใจเป็นพลังสร้างสันติสุขในพื้นที่ วัดผลจากเด็กร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นพหุวัฒนธรรม 327คน เสนอให้เผยแพร่ทุกโรงเรียน logo_spinning ศอ.บต.คัดเลือกนักเรียนดีเด่นชายแดนใต้327คนร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นพหุวัฒนธรรม วันที่2-8ตุลาคม58 ออกค่ายกิจกรรม ทัศนศึกษา และเข้าคารวะพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ทุกคนร่วมจัดทำสมุดบันทึกความดีที่คิดที่ทำประจำวันถือเป็นแบบอย่างเผยแพร่ต่อไป logo_spinning
Category: ทั่วไป
Views: 48

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 17/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 59

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 40

รายการสถานีคลายทุกข์ ตอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 11/09/58 เวลา 10.30 – 11.00...

Category: รายการทีวี
Views: 62

รายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 11/09/58 เวลา 10.00 – 10.30...

Category: รายการทีวี
Views: 45

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพฤหัสบดี ที่ 10/09/58 เวลา 14.30 – 15.00...

Category: รายการทีวี
Views: 96
  1. ข่าวทุนการศึกษา
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จัดซื้อจัดจ้าง
  4. ปฏิทินกิจกรรม

Sample banner

 
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner