กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขยายระยะเวลาการผ่อนผัน งดเว้นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงใน 3 จชต. ตามข้อเสนอของ กรอ. จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2558 ซึ่งปรากฏผลดังนี้ บริษัทจัดเก็บฯ ที่ยืนยันการให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต 3 จชต. เท่านั้น และต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก (ลูกค้า) ของบริษัทจัดเก็บแล้วเท่านั้น หากเป็นรายใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก จะต้องแจ้งบริษัทจัดเก็บที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นๆ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. โทร. 0-7320-3771 +++ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เผยกิจกรรมปลายนิ้วสัมผัสวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 37 แห่ง จชต. ในรอบ 6 เดือน ผลการบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก จำนวน 51,993 จากจำนวนทั้งสิ้น 53,477 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.2 +++ ศอ.บต. สรุปการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสภาวะอุทกภัยใน 3 จชต. ระหว่างวันที่ 17 – 28 ธันวาคม 2557 ดังนี้ แจกถุงพระราชทานและถุงยังชีพ จำนวน 225,175 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 146,657 ขวด ยารักษาโรค จำนวน 39,321 ชุด เครื่องนุ่งห่ม จำนวน 300 ผืน เรือท้องแบน 258 ลำ เครื่องจักรกลและรถบรรทุก จำนวน 17 คัน รถยนต์กู้ภัยจำนวน 3 คัน หญ้าแห้ง จำนวน 5,460 กก. รถผลิตน้ำ 2 คัน กระสอบทราย 12,000 กระสอบ เงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 75,000 บาท +++ ศอ.บต. โดยศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จชต. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สายด่วน ศอ.บต. 1880

Sample banner

การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
เลขาฯ รายงานประชาชน
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
ประกาศคำสั่ง ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner